Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 175
  • Trong tuần: 5,339
  • Tất cả: 14,239,388
Danh mục thông tin công khai

STT

Thông tin

Địa chỉ

Hình thức công khai

Thời điểm công khai

Thời hạn công khai

1

Văn bản quy phạm pháp luật

http://www.namdinh.gov.vn/ubndnamdinh/4/467/38893/Van-ban-QPPL/

 

Cổng TTĐT tỉnh

 

 

2

Thủ tục hành chính

http://www.namdinh.gov.vn/ubndnamdinh/4/467/37299/Thu-tuc-hanh-chinh/

 

Cổng TTĐT tỉnh

 

 

3

Thông tin cần biết

http://namdinh.gov.vn/ubndnamdinh/4/467/44615/thong-tin-can-biet/

 

Cổng TTĐT tỉnh

 

 

4

Thông tin quy hoạch

http://www.namdinh.gov.vn/ubndnamdinh/4/467/37860/THONG-TIN-QUY-HOACH/

 

Cổng TTĐT tỉnh

 

 

5

Kinh tế - Xã hội

http://www.namdinh.gov.vn/ubndnamdinh/4/467/2260/KINH-TE---XA-HOI/

 

Cổng TTĐT tỉnh

 

 

6

Công khai ngân sách

http://www.namdinh.gov.vn/ubndnamdinh/4/467/44723/Cong-khai-ngan-sach/

 

Cổng TTĐT tỉnh

 

 

7

Dự án trọng điểm

http://www.namdinh.gov.vn/ubndnamdinh/4/467/37855/Du-an-trong-diem/

 

Cổng TTĐT tỉnh

 

 

8

Doanh nghiệp

http://www.namdinh.gov.vn/ubndnamdinh/4/467/37296/DOANH-NGHIEP/

 

Cổng TTĐT tỉnh

 

 

9

Bộ máy tổ chức

http://www.namdinh.gov.vn/ubndnamdinh/4/467/2229/BO-MAY-TO-CHUC/

 

Cổng TTĐT tỉnh

 

 

10

Số liệu thống kê

http://www.namdinh.gov.vn/ubndnamdinh/4/467/37856/So-lieu-thong-ke/

 

Cổng TTĐT tỉnh